‘A RICHIESTA

Illustrissimo Signor MINISTRO
della Carta e Affini.

Ijh, sottoscritto Cart’almacero Cartone,
nato a Velinacarta. provincia ‘e Cartiera,
‘o juòrn’ ‘e Santa Cartuccia
( beata a Essa ca sta ‘mparaviso),
via “da una a quaranta,
numero tutt’ e carte ro munn! – figlio
e chillu saputjèll’ e scaraffôn ‘e papà,
Cartoccio, e mamma Cartina Carta,
figlia a sua volta ‘e Cartapesta Cartjèllo
e nipóte in prima ‘e Tassacarta,
senza parlà ‘e zzìja, Pergamena e chillu
Cartuncjéll Cartaro e d’ó zijh, ca fa
schîtt fétenzîa e munnézza
chiedo
ca chistu tuòst Tassometro
facesse da collo a tutt e tass p’ cché
chella scart’cjèlla e mammà
(à fatt carta e pr’mmiėra cu chéllu
mjéza-cartuccja ‘e papà, p ffa’ nnasc’r
cchistu carta-cjèsso ca ssòngo io),
sopraddėtto Cart’almacero Cartone,
vuléss ca chillu figli ‘e bbòna-carta
(ca à mess e tasse, tassin e ttassûn)
luvass a mjêz tutt chella cart
ca nun ddann chiù pac’ a ggènt
ca ppàva a d’ritto e a manca.

Tànt’ è ovêr ca chistu fatt
m fa’ mmuscià, p’cché, o contrar’j’
e papà e mammà, ijh nu mmett’
o muónn djéc’, quinn’c guagluncill
(fraffûs!), ca, có tjèmp, s’av’n’ 
accartóccià e scartóccià comm
s sò accartócciât papà, Cartoccio,
e mammà Cartina, chella sc’cupóna!

Signor Ministro, ‘o fatt è cchisto,
stamm’a sènt’r: dop tutt chéll c’agg’
scummigliât tjéni presento ‘a Tivù
(eh sì, pròprjò a tél’ v’sjôn!), p’cché,
mugljèr’ma, pe’ essa (quann m vajh
a cuccà), dic – sji, Pasc’cà’, mo arrivo!
E intanto o tjèmp passa, ji m’arr’pôs
e ‘o baccalà-creapopolo  pèrd tutt’
a fantasija de ffà l’ammore.

Ecco p’cché l’Italia s’arr’fjùta e pavà
e tass; e pe’ quanto riguarda e ffigljh
(pûr ca sso pjèzz e côr), tutt us’ne ‘
o fot’r’ do summuzzatôr.

Pe’ tale richiesta, Signor Eccellenza,
e sicuro ca me capisce, prego di scusare
sia me medesimo, Cart’almacero Cartone,
sia papà Cartoccio e pure Cartina Carta,
mammà, la quale, p’ mancanza di Tivù
(in passato), jòcava spesso a briscola,
a scala quaranta, asso pigliatutto
e cchjù d tutto ca sc’cópa.

Distintamente
vengo a firmarmi Cart’almacero Cartone,
Velinacarta, 01/ 11, quanta carta!
E che madonna è!?   

 

Area download dei brani

Cerca nel sito...