JENNÀ’!

Jennà’! Jennarì’!!! 
Uhe! Che vuie?  
Chi sì?     
So’ Gesù!
Scètate,
nun pregà’ chiù.

Affàcciate ‘o balcone
ca ‘chesta è ll’òra.
Napoli,
pe’ Berlusconi,
sta arrepigliànne
a fa ‘o signore.

‘A scupatùra?
Se ne sta jenne!
Vi’,
còmm’è bella
‘a faccèlla
e Pulecenèlla?

Gesù,
megli’accusì.
Chest vuol dire, ca Tu
m’a fatt‘a grazia.
C’hai ripensato,
m’a dat’audiénza!

‘O bbì’,
‘o scugnizzo?
Balla ‘a tarantèlla!
‘Chisto è pròpio‘o pajèse
do’ mare, do’ sole
e ‘a chitarrèlla!

 

Area download dei brani

Cerca nel sito...